Despre obtinerea autorizatiilor

 • Proiectare si Avizare

MIC DICTIONAR DE TERMENI FOLOSITI IN PROIECTAREA DE ARHITECTURA SI URBANISM
C.U. = Certificat de Urbanism; 
P.U.G. = Plan Urbanistic General; 
P.U.Z. = Plan Urbanistic Zonal; 
P.U.D. = Plan Urbanistic de Detaliu; 
R.L.U. = Regulament Local de Urbanism; 
P.O.T. = Procent de Ocupare al Terenului; 
C.U.T. = Coeficient de Utilizare al Terenului; 
H.max. = Inaltimea maxima admisa a constructiei, la cornisa; 
A.C. = Autorizatie de Construire; 
A.D. = Autorizatie de Desfintare; 
D.T. = Documentatie Tehnica; 
D.T.A.C. = Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire; 
D.T.A.D. = Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Desfintare; 
D.T.O.E. = Documentatie Tehnica pentru Organizrea Executiei lucrarilor; 
P.Th. = Proiect Tehnic; 
D.E. = Detalii de Executie. 

(Conform Legii 50 din 29 iulie 1991 cu modificarile si completarile ulterioare, după emiterea Autorizaţiei de Construire, documentaţia tehnică – D.T. se constituie parte integrantă a Proiectului Tehnic P.Th., respectiv a Detaliilor de Execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.)
OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM (C.U.)
Potrivit prevederilor Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, Certificatul de Urbanism este docomentul premargator obtinerii autorizatiei de construire, emis de catre autoritatile administratiei publice locale (primaria sau consiliul judetean), in care se precizeaza toate informatiile privind conditiile juridice, economice, urbanistice si tehnico-edilitare impuse prin legislatia si reglementarile urbanistice in vigoare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe un anumit teren, inclusiv avizele, acordurile, studiile si proiectele necesare autorizarii.
Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand: 

1. Cerere-tip (formularul-model F.1 “Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism”)
2. Acte doveditoare privind reptul de proprietate asupra imobilului – extras CF. (copie) 
3 . Plan de de incadrare in zona si Plan de situatie . In cazul in care certificatul de urbanism se solicita in vederea obtinerii unei autorizatii de construire, este necesar ca planul de situatie sa evidentieze amplasarea constructiei pe terenul in cauza. In cazul in care certificatul de urbanism se solicita in vederea obtinerii unei autorizatii de demolare/desfiintare, este necesar ca planul de situatie sa evidentieze constructia ce urmeaza a fi demolata.
4 . Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
Se interzice emitentului sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism pentru imobilul in cauza, precum si a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii. 
Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
Termenul legal de emitere a cerificatului de urbanism este de 30 de zile, iar valabilitatea lui se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale intre 6-12 luni de la data emiterii, in functie de complexitatea proiectului. Valabilitatea certificatului de urbanism se poate prelungi o singura data cu inca 12 luni. Cererea de prelungire, redactata pe un formular tip, la care se anexeaza originalul certificatului de urbanism, trebuie depusa la autoritatea emitenta cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.
EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (A.C.)
Autorizatia de construire constituie baza legala pentru executarea unei constructii si asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea acesteia, reprezentand un act de autoritate al administratiei publice locale.
Proiectul pentru autorizatia de construire este un extras din proiectul tehnic (are un continut cadru stabilit prin Anexa nr.1, litera A din Legea nr.50/1991 republicata) si poate fi elaborat numai de arhitecti (conductori arhiecti) cu drept de semnatura si de ingineri (subingineri) de specialitate.
Pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand: 
- Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Construire; 
- Anexa tip la cerere completată, stampilata si semnata de proiectantul general;
- Certificat de urbanism si plansele anexe (plan de incadrare in zona si plan de situatie) vizate spre neschimbare;
- Act de proprietate (extras CF) ; 
- Dovada achitarii taxei de autorizare si a taxei de timbru catre O.A.R.; 
- Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
- Autorizatia de desfiintare ( in cazul in care anterior construirii a fost necesara demolarea unor constructii existente pe sit);
- Hotararea Consiliului Local ( in cazul aprobarii anterioare a unui P.U.D sau P.U.Z);
- Avizele si acordurile impuse prin certificatul de urbanism; 
- Dovada de luare in evidenta de la O.A.R. (Ordinul Arhitectilor din Romania); 
- Documentatie Tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie (D.T.A.C.) elaborata de proiectanti autorizati- in minim doua exemplare, ce va cuprinde: 

1.Piese scrise: 
- Foaie de capat; 
- Fisa de responsabilitati; 
- Borderou piese scrise si desenate; 
- Memoriu specialitatea Arhitectura ; 
- Memoriu specialitatea Rezistenta; 
- Memoriu specialitatea Instalatii – electrice, termice, sanitare; 
- Deviz estimativ;
- Program de control al lucrarilor;
- Expertiza tehnica – daca este cazul (interventie asupra unor constructi existente si cuplare la calcan in anumite conditii) 
- Referatele tehnice de verificare a documentatiei tehnice intocmite de verificatori tehnici atestati de M.L.D.P.L. ; 
- Studiu geotehnic; 

2.Piese desenate; 
a. Arhitectura 
- Plan de situatie elaborat pe suport topografic vizat de O.C.P.I. (cadastru) ; 
- Planuri nivele curente; 
- Plan invelitoare; 
- Sectiune caracteristica; 
- Toate fatadele; 
- Proiect imprejmuire – daca e cazul 
b. Rezistenta: 
- Plan fundatii; 
- Detalii fundatii. 
c.Instalatii: 
- scheme de instalatii: electrice, termice, sanitare;

Taxe, termene de emitere, valabilitatea autorizatiei de construire si durata executarii lucrarilor autorizate:

Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire: este de 1% din valoarea devizului general pentru persoanele juridice si de 0.5% din valoarea aceluiasi deviz pentru persoanele fizice.
Taxa pentru timbrul de arhitectura: este de 0.05% din devizul general
Termenul legal de emitere a autorizatiei de construire: este de 30 zile de la inregistrarea cererii.
Valabilitatea autorizatiei de construire: Inceperea executarii lucrarilor de construire este obligatorie in maxim 12 luni de la emiterea autorizatiei de construire. Din momentul inceperii lucrarilor autorizatia de construire este valabila intre 12-36 luni (se specifica de catre autoritatea emitenta in functie de complexitatea lucrarilor), timp in care trebuiesc finalizate lucrarile de construire. Valabilitatea autorizatiei de construire se poate prelungi o singura data cu inca 12 luni. Cererea de prelungire, redactata pe un formular tip, la care se anexeaza originalul autorizatiei de construire, trebuie depusa la autoritatea emitenta cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate. Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei platite initial. Prelungirea autorizatiei determina ultimul termen pentru executarea integrala a lucrarilor, depasirea lui implica necesitatea obtinerii unei noi autorizatii de construire.

Obligatiile titularului autorizatiei de construire:
Inaintea inceperii executarii lucrarilor:
sa anunte inceperea lucrarilor emitentului autorizatiei de construie (Primaria) si Inspectoratului in Constructii
sa plateasca in contul Inspectoratului Judetean in Construtii o taxa de 0.1% din valoarea declarata a lucrarilor autorizate (deviz general)
sa monteze la locul santierului un panou de identificare a lucrarilor (conform Ord. MLPAT 63N/1998)
sa angajeze un dirginte de santier autorizat care sa supravegheze executia lucrarilor
Pe parcursul executarii lucrarilor:
sa intocmeasca cartea tehnica a constructiei
sa asigure efectuarea receptiilor lucrarilor de constructii si instalatii conform Programelor de control primite de la seful de proiect
sa plateasca esalonat in contul Inspectoratului Judetean in Construtii restul de 0.6% din valoarea declarata a lucrarilor autorizate (deviz general)
sa prelungeasca autorizatia de construire daca este cazul
sa efectueze receptia finala a lucrarilor
La finalizarea executarii lucrarilor:
sa regularizeze taxa de autorizare pe baza valorilor reale a lucrarilor de construire, cu cel putin 15 zile inainte de expirarea durarei de executie.
sa inscrie constructia in Cartea Funciara
sa declare la organele financiare teritoriale constructiile in vederea impunerii ( adica sa inceapa sa plateasca impozit pe ele)
dupa caz sa obtina autorizatii de functionare ( daca in cladire se vor desfasura activitati economice)
sa urmareasca comportarea in exploatare a constructiei

EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINTARE (A.D.)

Atunci cand eliberarea amplasamentului in vederea realizarii unei noi constructii, impune demolarea unui constructii existente, este necesar ca inaintea emiterii autorizatiei de construire sa se solicite o autorizatie de desfiintare (demolare). Certificatul de urbanism se poate emite separat, sau unul singur care sa cuprinda si demolarea si autorizarea.
Pentru obţinerea Autorizaţiei de Desfintare solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:
- Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Construire; 
- Anexa tip la cerere completată, stampilata si semnata de proiectantul general;
- Certificat de urbanism si plansele anexe (plan de incadrare in zona si plan de situatie) vizate spre neschimbare;
- Act de proprietate (extras CF) ; 
- Dovada achitarii taxei de autorizare si a taxei de timbru catre O.A.R.; 
- Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
- Certificat de atestare a valorii fiscale a constructiei care se demoleaza eliberat de catre serviciul de taxe si impozite locale din cadrul primariei;
- Expertiza tehnica – in cazul constructiilor alipite de alte constructii ce nu se demoleaza;
- Avizele si acordurile impuse prin certificatul de urbanism; 
- Dovada de luare in evidenta de la O.A.R. (Ordinul Arhitectilor din Romania); 
- Fotografii ale constructiei ce va fi desfiintata 
- Documentatie Tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (D.T.A.D.) elaborata de proiectanti autorizati- in minim doua exemplare: 

1.Piese scrise: 
- Foaie de capat; 
- Fisa de responsabilitati; 
- Borderou piese scrise si desenate; 
- Memoriu de prezentare ; 
- Memoriu specialitatea Rezistenta; 
- Expertiza tehnica a constructiei ce va fi desfiintata – intocmita de un expert tehnic atestat de M.L.D.P.L. (Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor); 
- Referatele tehnice de verificare a documentatiei tehnice intocmite de verificatori tehnici atestati de M.L.D.P.L. (Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor); 
- Evaluare cost desfiintare; 

2.Piese desenate; 
- Plan de situatie elaborat pe suport topografic vizat de O.C.P.I. (cadastru) ; 
- Releveu Planuri nivele curente; 
- Releveu Plan invelitoare; 
- Releveu Sectiune caracteristica; 
- Releveu Fatade;
Taxe, termene de emitere, valabilitatea autorizatiei de desfiintare:

Taxa pentru emiterea autorizatiei de desfiintare se calculeaza conform legislatiei privind impozitele si taxele locale si reprezinta 0.1% din valoarea fiscala a constructiei sau a partii de constructie care se demoleaza. Autorizatia de desfiintare se elibereaza in aceleasi conditii de valabilitate ca si autorizatia de construire.

There are no comments yet, be the first to say something