Despre fazele de proiectare

 • Proiectare si Avizare

FAZELE DE PROIECTARE

Un proiect se desfasoara in etape succesive ce pot diferi in functie de tipul si complexitatea investitiei:
completarea temei de proiectare
anteproiectul (studiu de pre/fezabilitate)
obtinerea certificatului de urbanism
proiectul tehnic
documentatiile pentru obtinerea avizelor
documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire (desfiintare)
listele de cantitati si dealiile de executie
urmarirea de santier
receptia finala a lucrarilor

1. Tema de proiectare – Tema de proiectare determina conceptia si realizarea unei constructii si este stabilita de catre beneficiar, exprimand intentiile investitionale, solicitarile si optiunile acestuia, completate si definitivate, prin colaborarea cu arhitectul-sef de proiect si dupa caz cu alti specialisti, cu conditionarile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legislatia si normativele tehnice in vigoare.

ATRIBUTILE BENEFICIARULUI:

Stabileste tipul si marimea investitiei si formuleaza tema de proiectare;
Obtine certificatul de urbanism CU;
Clarifica, daca este cazul, situatia dreptului de proprietate asupra terenului si comanda documentatia cadastrala;
Asigura conditiile pentru obtinerea de date suplimentare privind amplasamentul(comanda ridicarea topo si studiul geotehnic);
Comanda pe baza de contract elaborarea proiectului;

MISIUNILE ARHITECTULUI

Misiuni suplimentare.
Completeaza tema de proiectare cu urmatoarele:
Date privind particularitatile naturale si tehnico-edilitare ale terenului;
Reglementarile urbanistice cunoscute dintr-un certificat de urbanism preexistent care se obtine la aceasta faza(eventuala elaborare a documentatie de obtinere a CU);
Conditiile de proiectare si de realizare impuse de legislatia si normativele tehnice in vigoare in domeniul constructiilor si in domeniile complementare.
Consiliaza beneficiarul la alegerea terenului
Comanda, in numele beneficiarului, la solicitarea acestuia, studii topogtafice si/sau geotehnice, sau de alta natura.

2. Anteproiectul – AP(Studiul de fezabilitate – SF) – Anteproiectul constituie o etapa complexa de elaborare a proiectului, la care se stabileste conformare functionala, architectural-volumetrica, constructive si nivelul de echipare si dotare pentru noua constructie, ca raspuns la toate problemele ridicate de tema de proiectare, pe care trebuie sa o ilustreze complet si sa o imbogateasca prin solutiile adoptate, in limitele unui efort financiar care sa tina seama de posibilitatile beneficiarului.

ATRIBUTILE BENEFICIARULUI

Analizeaza solutiile propuse;
Completeaza si definitiveaza datele de tema;
Comanda eventualele studii suplimentare impuse prin CU(expertiza tehnica, studii de insertie in sit, impact de mediu, circulatie, etc.);
Avizeaza anteproiectului ca tema pentru fazele urmatoare de proiectare sau dupa caz notifica oprirea proiectarii si achita lucrarile elaborate pana atunci.

MISIUNILE ARHITECTULUI

Misiuni de baza
Propune, dupa caz, completari ale temei de proiectare si variante de solutii corespunzator conditiilor concrete de amplasare si realizare, interpretate conform conceptiilor sale profesionale.
Ilustreaza tema de proiectare stabilind:
Amplasarea constructiei pe parcela si incadrarea acesteia in sit;
Conceptia volumetric-arhitecturala si functionala a noii constructii;
Solutiile de principiu privind structura de rezistenta , nivelul de echipare, dotare si amenajare;
Intocmeste estimarea valorii de investitie.
Alcatuieste echipa de proiectare pe specialitati.
Misiuni suplimentare
Asigura in calitate de sef de proiect elaborarea studiilor suplimentare impuse prin CU(expertiza tehnica, studii de insertie in sit, impact de mediu, circulatie, etc.);
Elaborarea de materiale pentru promovarea investitiei(perspective,simulari video, machete).

3. Certificatul de urbanism – Certificatul de urbanism este documentul premergator obtinerii autorizatiei de construire, emis de catre autoritatile administratiei publice locale(primaria sau consiliul judetean), in care se precizeaza toate informatiile cunoscute privind conditiile juridice, economice, urbanistice si tehnico-edilitare impuse prin legislatia si reglementarile urbanistice in vigoare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe un anumit teren, inclusiv documentele, avizele\acordurile, studiile si proiectele necesare autorizarii.

4. Proiectul tehnic – PT – Proiectul tehnic este alcatuit din totalitatea documentatiilor care cuprind solutiile de realizare a unui obiectiv de investitii, pe baza carora se autorizeaza, se poate pregati si desfasura executia lucrarilor de constructii, se urmareste si se controleaza calitatea acestora

ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI

Analizarea si avizarea proiectului tehnic de arhitectura intr-o prima faza de elaborare ca tema de proiectele de specialitate;
Asigurarea verificarii tehnice a proiectului;
Aprobarea proiectului tehnic in ansamblu, certificate printr-un proces-verbal de incheiere a fazei de proiectare;

MISIUNILE ARHITECTULUI

Misiuni de baza
Elaborarea proiectului tehnic de arhitectura;
Stabilirea temelor pentru proiectele de specialitate;
Coordonare in calitate de proiectant general a proiectelor de specialitate si asigurarea conceptiei unitare a proiectului;
Urmarirea graficului de elaborare a proiectului si asigurarea editarii si predarii la termen a acestuia;
Prezentarea proiectului tehnic verificatorilor atestati stabiliti si agreati de catre beneficiar
Misiuni suplimentare
Consilierea sau\si intocmirea documentatiilor pentru cererea de oferta sau licitatie in vederea selectarii constructorului.

5. Autorizatia de construire / desfiintare – Autorizatia de construire constituie baza legala pentru executarea unei constructii si asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea , proiectarea, executarea si functionarea acesteia, reprezentand un act de autoritate al administratiei publice locale.

ATRIBUTILE BENEFICIARULUI

Asigurarea documentelor si actelor legale a caror obtinere este numai de competenta sa;
Asigurarea intocmirii documentatiilor(dosarelor)pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dupa caz si de desfiintare);
Asigurarea verificarii tehnice a proiectului-faza PAC;
Obtinerea in mod direct a avizelor si autorizatiei de construire(dupa caz si de desfiintare) sau mandatarea pentru aceasta a unei terte persoane(eventual arhitectul);
Achitarea tuturor taxelor legale si a celorlalte cheltuieli aferente obtinerii avizelor si autorizatiei de construire(desfiintare);

MISIUNILE ARHITECTULUI

Misiuni de baza
Elaborarea documentatiilor si afiselor tehnice pentru obtinerea avizelor aferente acordului unic, cerute prin CU;
Elaborarea proiectului pentru autorizatia de construire – PAC(extras din proiectul tehnic).
Prezentarea proiectului- faza PAC verificatorilor atestati stabiliti sau agreati de catre beneficiar.
Sustinerea documentatiilor si aPAC, daca este cazul, in fata organismelor de avizare abilitate si completarea sau\si modificarea documentatiilor conform cerintelor justificate ale acestora
Misiuni suplimentare
Elaborarea daca este cazul a documentatiilor pentru obtinerea avizelor specifice pentru PAC\PAD, PAD si intocmirea dosarului pentru emiterea autorizatiilor si obtinerea acestora ca mandatar al beneficiarului.

6. Listele de cantitati si detaliile de executie

7. Urmarirea de santier – Urmarirea de santier pentru etapele principale specificate in proiect constituie o obligatie a arhitectului (proiectantului), stabilita si reglementata prin legislatia in vigoare si este inclusa in onorariul(tariful) de baza.

ATRIBUTILE BENEFICIARULUI

Selectarea ofertelor de la constructori, desemnarea constructorului si semnarea contractului pentru executia lucrarilor;
Instiintarea emitentului autorizatiei de construire si IC privind data inceperii lucrarilor de executie ;
Angajarea dirigintelui de santier;
Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea urmaririi de santier si dupa caz a asistentei tehnice;
Asigurarea intocmirii cartii tehnice a constructiei;
Organizarea receptiei lucrarilor executate;

MISIUNILE ARHITECTULUI

Misiuni de baza
Urmarirea de santier conform prevederilor legale in vigoare;
Participarea la receptia lucrarilor executate.
Misiuni suplimentare
Acorda consultanta sau intocmeste cererea de oferta pentru selectarea constructorului, dupa caz poate organiza licitatia pentru atribuirea lucrarilor de executie;
Asistenta tehnica a lucrarilor de executie, conform conditiilor contractuale stabilite cu beneficiarul;
Intocmirea cartii tehnice a constructiei.

————————————————————————————————————

Devizul lucrarilor de investitii – Devizul este documentatia economica prin care se stabilesc toate cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de constructii si instalatii prevazute in proiectul tehnic.
Detalii de executie – DE – Detaliile de executie nuanteaza la nivel de amanunt solutiile stabilite in proiectul tehnic, fara modificarea autorizatiei de construire si a costurilor prevazute prin devizul aprobat de catre beneficiar.

There are no comments yet, be the first to say something